۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه

تعاریفی از تصوف

تعاریفی از تصوف

1 –تصوف برسه خصلت استوار است
الف ) تعلق ساختن به فقر وافتقار
ب ) محقق شدن به فضل وایثار
ج ) ترک کردن اختیار واعتراض
2 – تصوف نه رسوم است ونه علوم بلکه اخلاق است .
3 – تصوف یعنی کوتاهی آرزو ومداومت بر عمل .
4 – تصوف نوری است از حق وخاطری است از او که اشارت کند به او .
5 – تصوف عبارت است از گرفتن حقایق و گفتن حقایق و نومید شدن از آنچه در دست خلایق است .
6 – تصوف صفای اسرار است و عمل کردن بدانچه رضای جبار است وصحبت داشتن با خلق بی اختیار .
7 – تصوف قطع علایق است ورفض خلایق و اتصال به خالق .
8 – تصوف ترک جمیع نصیب های نفس برای نصیب حق .

هیچ نظری موجود نیست: