۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

رهبر معتاد ورئيس جمهور احمق وانتخبات نمايشي

رهبر معتاد ورئيس جمهور احمق وانتخبات نمايشي

هیچ نظری موجود نیست: