۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

شكوائيه عليه موسوی به دادستانیسایت حکومتی فارس: عضو كميسيون قضايي مجلس از ارسال شكوائيه نمايندگان مردم در خانه ملت عليه موسوي به دادستاني كشور خبر داد.سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه گفت: در اغتشاشات اخير افرادي با عكس العملهايشان موجب تقويت اغتشاشات مي شدند كه قطعا از نظر حقوقي اين اقدام از سوزاندن خانه مردم مهمتر است.وي افزود: انتشار بيانيه، حضور در تجمعات و حتي سكوت و عدم جداسازي خط خويش از اغتشاشگران، موجب دامن زدن به اغتشاشات و معاونت در جرم است.عضو كميسيون قضايي مجلس اقدام عليه امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تشويش اذهان عمومي را مصداق جرائم موسوي دانست و خاطرنشان كرد: موسوي يكي از متهمان اصلي اغتشاشات اخير است.

هیچ نظری موجود نیست: